De constructies ‘rollatorinvesteringen’ en ‘dubbel-BOR’ zijn in strijd met de geest van de wet, maar kunnen niet makkelijk worden bestreden met een beroep op fraus legis. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën naar aanleiding van vragen van de leden van de fractie GroenLinks-PvdA over deze BOR-constructies.

Bij een rollatorinvestering wordt niet-ondernemingsvermogen op hoge leeftijd in de onderneming gestopt om onterecht gebruik te kunnen maken van de BOR. Met een dubbel-BOR-constructie wordt na de schenking van de onderneming met toepassing van de BOR, de onderneming teruggekocht en opnieuw geschonken met toepassing van de BOR. De staatssecretaris geeft van beide constructies een voorbeeld.

Ondanks dat deze constructies in strijd zijn met de geest van de wet, zijn ze niet zomaar te bestrijden met een beroep op fraus legis. De vrijheid van een belastingplichtige om de fiscaal minst bezwarende weg te kiezen wordt overschreden wanneer, met het oogmerk van belastingontwijking, wordt gekozen voor een weg waarbij doel en strekking van de wet zouden worden miskend. De wetgeving van de BOR geeft geen aanknopingspunt waaruit deze miskenning eenvoudig kan worden afgeleid. Een beroep op fraus legis zou, door de onvoorspelbaarheid, afbreuk doen aan de rechtszekerheid, aldus de staatssecretaris.

Het is aan de wetgever om bij het opstellen van belastingwetgeving rekening te houden met specifieke constructies die de wetgever als onwenselijk beschouwt en indien nodig daarvoor aanvullende gerichte antimisbruikmaatregelen te treffen. Het kabinet acht het niet opportuun om het leerstuk van fraus legis te versterken.

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

563

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen