Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat aan de gemeente Dinkelland geen rente wordt vergoed. Dan is wel van belang dat de gemeente door fouten in haar boekhouding haar recht op BTW-aftrek niet volledig heeft uitgeoefend.

De gemeente Dinkelland dient voor de jaren 2012-2016 opgaven in en ontvangt bijdragen uit het BTW-compensatiefonds. Om de omvang van het recht op BTW-aftrek en het recht op een bijdrage uit het BCF vast te stellen, past de gemeente een verdeelsleutel (mengpercentage) toe. Door wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een nieuwe methodiek voor de berekening van het mengpercentage toegepast en wijzigt het mengpercentage. Verder laat de gemeente ook haar administratie onderzoeken en worden diverse prestaties opnieuw beoordeeld. Ook dit leidt tot correcties voor de Wet OB 1968 en het BCF. In 2020 verstrekt de inspecteur BTW-teruggaven en vergoedt daarbij belastingrente. De gemeente verzoekt de ontvanger vervolgens om vergoeding van invorderingsrente op grond van art. 28c IW 1990 (Irimie-rente) in verband met deze teruggaven. De ontvanger wijst dit verzoek af. Volgens hem is namelijk geen sprake van in strijd met het EU-recht geheven belasting. Rechtbank Gelderland stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat aan de gemeente Dinkelland geen rente wordt vergoed in verband met de BTW-teruggaaf. Dan is wel van belang dat de gemeente door fouten in haar boekhouding haar recht op BTW-aftrek niet volledig heeft uitgeoefend. Verder is ook van belang dat dit dan deels het gevolg is van een wijziging, met terugwerkende kracht, van de berekeningsmodaliteiten van de aftrekbare BTW over de algemene kosten van de gemeente. Ook geldt dat deze modaliteiten onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid zijn vastgesteld. Een en ander is ter beoordeling van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 28c

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting, Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

305

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen