Hof Amsterdam wijst het verzoek van de heffingsambtenaar van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht af om X te veroordelen in de proceskosten.

X komt in bezwaar en beroep tegen aanslagen zuiveringsheffing woonruimte, watersysteemheffing ingezetenen en watersysteemheffing gebouwd. Rechtbank Amsterdam verklaart het beroep van X ongegrond, maar kent wel een proceskostenvergoeding toe en een ISV van € 500. X claimt in hoger beroep onder meer een hogere ISV.

Hof Amsterdam wijst het verzoek van de heffingsambtenaar van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht af om X te veroordelen in de proceskosten. Het hof is niet gebleken van misbruik van procesrecht aan de zijde van X of haar gemachtigde. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond omdat de rechtbank heeft verzuimd te beslissen op het verzoek van X om een beslissing te nemen op het verzoek van X over wettelijke rente. De stellingen van X over schending van art. 8:42 Awb en overschrijding van de opbrengstlimiet voor de waterschapsheffingen treffen geen doel. Het hof kent X een proceskostenvergoeding toe voor het hoger beroep op basis van een wegingsfactor van 0,25 (lichte zaak).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 8 juli

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen