De Tweede Kamer verzoekt de regering de belastingen op winst en vermogen te verhogen, teneinde de belasting op arbeid te kunnen verlagen. Een motie van die strekking is 7 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De motie is ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022.

In de andere aangenomen moties wordt de regering verzocht: zich met sociale partners in te spannen voor koopkrachtafspraken waar hogere lonen, lastenverlichting en gerichte ondersteuning onderdeel van uitmaken; de optie verhoging van de mijnbouwheffingen nader in kaart te brengen zodat deze kan worden meegenomen in de besluitvorming over de koopkracht van 2023 en de voorstellen hiertoe bij Prinsjesdag; te onderzoeken hoe een verzilverbare heffingskorting op een uitvoerbare manier vormgegeven kan worden; scenario’s uit te werken om hoger dan begrote BTW-inkomsten in de vorm van lastenverlichtingen te laten terugvloeien naar de middeninkomens; te bezien hoe het besteedbaar inkomen van lagere inkomens structureel kan worden verhoogd; om een verhoging van de arbeidskorting voor diverse scenario’s te onderzoeken.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 8 juli

48

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen