Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de woondelenvrijstelling niet van toepassing is op een instelling voor gesloten jeugdzorg zoals die door X wordt geëxploiteerd.

X is een stichting die een instelling voor gesloten jeugdzorg exploiteert waarin na een rechterlijke machtiging jongeren tot 18 jaar met complexe gedragsproblemen worden opgenomen. In geschil is of het pand waar X is gevestigd deels vrijgesteld is van OZB gebruikersbelasting op grond van de woondelenvrijstelling.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de woondelenvrijstelling niet van toepassing is op een instelling voor gesloten jeugdzorg zoals die door X wordt geëxploiteerd. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat het verblijf door de jongeren geen tijdelijk maar een duurzaam karakter heeft als bedoeld in HR 15 november 2013, nr. 21/00693, V-N 2022/24.15. Informatie op de website van X wijst er juist op dat alles is gericht op een kortdurende behandeling. De verklaring dat de bewoners tussen een half jaar en twee jaar woonachtig zijn in de instelling maakt dit niet anders. Uit genoemde jurisprudentie kan niet worden afgeleid dat de kwalificatie van het verblijf aan de hand van de verblijfsduur zou moeten worden geobjectiveerd, in die zin dat uitsluitend vanwege een bepaalde minimum verblijfsduur uit zou moeten worden gegaan van een verblijf dat als duurzaam moet worden aangemerkt. Overigens is gesteld noch gebleken dat de bewoners gedurende hun verblijf staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Bij het opleggen van de aanslag OZB gebruikersbelasting is de heffingsambtenaar dan ook terecht uitgegaan van de (volledige) WOZ-waarde als heffingsmaatstaf.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 220e

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 24 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

167

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen