Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een deel van de stukken vals is en ernstige twijfel bestaat over de waarheidsgetrouwheid van andere stukken. Voor zover de schattingen van de inspecteur niet redelijk zijn, beroept hij zich steeds terecht op interne compensatie. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X verleent diensten op het vlak van Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Volgens X is hij handelsagent van een bedrijf in de VS dat verklaringen afgeeft over de geldigheid van diploma’s. Na hiertoe inlichtingen in de VS te hebben ingewonnen, stelt de inspecteur dat X valse verklaringen gebruikt. Het bedrijf heeft ooit wel een Frans diploma van X voor echt verklaard, maar hij is die stukken gaan gebruiken om vervalsingen te maken. Na een boekenonderzoek is een informatiebeschikking genomen die inmiddels onherroepelijk vaststaat (zie V-N 2015/55.2.2). In geschil zijn thans diverse (navorderings-/heffings)aanslagen IB/PVV en BTW met vergrijpboeten. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant rekent X een (beleggings)pand dat voor 11% voor zijn onderneming wordt gebruikt, ten onrechte geheel tot zijn ondernemingsvermogen. Gelet op de 50/50-eigendomsverhouding met zijn echtgenote wordt dit slechts voor 5,5% toegestaan. X overlegt in hoger beroep alsnog een complete administratie.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2022/48.1.2) oordeelt dat een deel van de overgelegde stukken vals is en ernstige twijfel bestaat over de waarheidsgetrouwheid van andere stukken. Waar X namelijk tijdens de procedure over de informatiebeschikking nog heeft verklaard dat “informatie uitsluitend in zijn hoofd zat”, stelt hij hierover thans: “De inspecteur insinueert dat ik de administratie uit mijn hoofd deed wat natuurlijk lariekoek is”. Zijn administratie vertoont dus nog steeds ernstige en onherstelbare gebreken. Over de indeling en het gebruik van het pand trekt X welbewust vergeefs een rookgordijn op. De privébijtellingen en BTW-correcties voor achtereenvolgens een BMW 520i, BMW X5 3.0D en Porsche Cayenne zijn terecht. X stelt vergeefs dat hij door een ziekte niet kon autorijden en de kilometeradministratie verloren is gegaan door diefstal van een computer. Voor zover de schattingen van de inspecteur niet redelijk zijn, beroept hij zich steeds terecht op interne compensatie. De 25%-vergrijpboeten wegens grove schuld zijn passend en geboden, met dien verstande dat de rechtbank deze vanwege het overschrijden van de redelijke termijn terecht heeft gematigd. X' beroepen zijn ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

361

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen