Hof Den Haag oordeelt dat de pensioen- en stamrechtvoorzieningen per saldo terecht met een bedrag van € 204.511 ten gunste van de winst zijn gecorrigeerd. Dit volgt uit de duidelijke wettekst van art. 3.29 Wet IB 2001 en de in de Wet IB 2001 neergelegde systematiek inzake de jaarwinstbepaling.

X bv is verzekeraar van een pensioen- en stamrechtaanspraak. A is enig aandeelhouder van X bv. De som van de pensioen- en stamrechtverplichting in de VPB-aangifte 2016 bedraagt € 626.048. De inspecteur berekent bij het opleggen van de VPB-aanslag 2016 de fiscale balanswaarde van de pensioen- en stamrechtverplichting op € 421.537. Dit leidt tot een gedeeltelijke vrijval van de pensioen- en stamrechtvoorziening van € 204.511. Het grootste deel van de correctie op de pensioenvoorziening ziet op de aanpassing van de rekenrente naar 4%. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de vrijval van de pensioen- en stamrechtvoorziening terecht is. In hoger beroep voert X bv aan dat de gehanteerde wettelijke rente van 4% voor de berekening van de voorzieningen voor de pensioen- en stamrechtverplichtingen per 31 december 2016 onrechtvaardig is. Bij de berekening van de voorziening moet worden uitgaan van de overeengekomen rekenrente van 1,27%.

Hof Den Haag oordeelt dat de pensioen- en stamrechtvoorzieningen per saldo terecht met een bedrag van € 204.511 ten gunste van de winst zijn gecorrigeerd. De duidelijke wettekst van art. 3.29 Wet IB 2001 en de in de Wet IB 2001 neergelegde systematiek inzake de jaarwinstbepaling laten geen ruimte om de waardering van de pensioen- en stamrechtverplichting op gronden van redelijkheid en billijkheid te baseren op een lagere netto rekenrente. X bv heeft volgens het hof wel een punt wat betreft de discrepantie tussen de toepassing van een netto rekenrente van ten minste 4% en de marktrenteontwikkeling over het jaar 2016 en de daaropvolgende jaren, maar het is aan de wetgever om daar een oplossing voor te bieden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.29

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 20 juni

111

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen