Minister Kaag en staatssecretaris Van Rij van Financiën hebben het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) vermogensverdeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Een van de bijlagen hierbij is een lijst met opmerkelijk belastingconstructies. Bij belastingconstructies gaat het onder andere om vormen van belastingarbitrage dan wel opmerkelijk gebruik van fiscale regelingen. Het belastingstelsel kan op deze manier bijdragen aan vermogensongelijkheid.

Volgens het IBO is de vermogensverdeling in de afgelopen 15 jaar over het geheel genomen relatief constant, maar schever dan eerder gedacht. Onderliggend zijn er grote en groeiende verschillen tussen groepen huishoudens in de vermogensverdeling. De top 1% van de vermogensverdeling is een opmerkelijke groep. Zij wijken qua vermogenssamenstelling af van alle andere huishoudens in de vermogensverdeling. Een optimaal getal voor vermogen of de vermogensverdeling valt economisch niet te geven en moreel te betwisten. Een te hoge concentratie van vermogen en een te scheve verdeling van vermogen zijn evenwel economisch schadelijk. Huidig fiscaal beleid vergroot de verschillen tussen huishoudens in de bestaande vermogensverdeling. Zo ervaart de top 1% een lagere gemiddelde belastingdruk dan andere huishoudens. Door de lagere belastingdruk op inkomen uit vermogen wordt ook het inkomen van verschillende typen werkenden - werknemers, zelfstandig ondernemers en directeurgrootaandeelhouders - verschillend belast. Ook vergroot de ruime vrijstelling in de schenk- en erfbelasting via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de vermogensongelijkheid binnen de volgende generaties. Tot slot versterken de fiscale subsidiëring van de eigen woning en pensioenen het verschil tussen huishoudens. Onevenwichtige belastingheffing en complexiteit binnen het huidige belastingstelsel leiden tot belastingconstructies en lokken oneigenlijk gebruik uit.

De kabinetsreactie op het IBO vermogensverdeling volgt op Prinsjesdag.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 juli

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

44

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen