De Wet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (Stb. 2023, 381) treedt in werking op 1 januari 2024.

Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Invorderingswet 1990 en de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.

Met schuldig nalatig verklaren wordt bedoeld dat de SVB op basis van door de Belastingdienst aangeleverde gegevens vaststelt wat de gevolgen zijn voor de AOW-opbouw als niet (volledig) is voldaan aan de AOW-premieplicht en berekent wat de eventuele korting op de AOW is. De korting vanwege schuldig nalatig komt te vervallen, om zo disproportionele effecten voor burgers te voorkomen en de uitvoering van de AOW voor de SVB en de Belastingdienst te vereenvoudigen. Bovendien heeft de CRvB een tweetal uitspraken gedaan op grond waarvan de wijze van gegevenslevering door de Belastingdienst aan de SVB moet worden aangepast.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 7

Regeling Wfsv 122s

Regeling Wfsv 62

Regeling Wfsv 61

Algemene Ouderdomswet 13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid ouderen

Editie: 16 november

Informatiesoort: VN Vandaag

208

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen