De Kennisgroep loonheffing algemeen is van mening dat een werkgever het werknemersloon achteraf kan verhogen en de vergoeding in het kader van de 30%-regeling kan verlagen door het indienen van een correctiebericht. Ook wanneer de werkgever al dan niet per abuis de 30%-regeling te lang toepast moet hij dit corrigeren.

Een werkgever en werknemer spreken een bepaald loon af en komen ook een addendum overeen voor de toepassing van de 30%-regeling. Hierin staat dat het oorspronkelijk afgesproken loon zodanig wordt aangepast dat het loon plus de 30%-vergoeding gelijk is aan het eerder afgesproken loon.

Naast het addendum zijn er geen handelingen verricht waaruit aanwijzing van de 30%-regeling als eindheffingsbestandsdeel kan worden afgeleid. Gedurende de looptijd van de 30%-regeling geniet de werknemer in enig jaar minder individueel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (hierna: werknemersloon) dan de loonnorm van art. 10eb lid 1 Uitvoeringsbesluit 1965.

De werkgever mag volgens de kennisgroep door middel van een correctiebericht het werknemersloon verhogen als hij duidelijk kan maken dat sprake is van een vergissing waardoor een te laag bedrag is verloond en een te hoog bedrag is verwerkt als eindheffingsbestandsdeel.

Indien de werkgever dit nalaat kan de inspecteur de loonaangifte corrigeren. Zonder aanpassing van de 30%-vergoeding conform het addendum blijft het loon onder de loonnorm en wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Wanneer dit niet gebeurt kan de inspecteur een correctieverplichting opleggen waarbij de uitgekeerde vergoeding als werknemersloon wordt aangemerkt.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10ei

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10eb

Wet op de loonbelasting 1964 31

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 november

Informatiesoort: VN Vandaag

214

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen