Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de arresten van de Hoge Raad van 9 februari 2007 wel van belang zijn. Uit deze arresten volgt dat het aan een artiest toekomend basissalaris wordt aangemerkt als inkomsten uit persoonlijk artistiek optreden ex art. 17 lid 1 OESO-Modelverdrag.

Belanghebbende, X, is een Nederlandse DJ die wereldwijd optreedt. Hij houdt de aandelen in A bv, de holding. A bv houdt de aandelen in B bv, de artiste company. De gages voor de optredens worden deels aan X betaald en (groten)deels aan B bv. X ontvangt een vast salaris van A bv. De door andere staten op de gages ingehouden bronbelasting wordt verrekend met de VPB van B bv. Door onvoldoende verrekeningsgrondslag blijft echter een deel van de bronbelasting onverrekend. In geschil is of de bronbelasting verrekenbaar is met de door A bv verschuldigde VPB dan wel de door X verschuldigde IB of dat het verrekeningsrecht subjectgebonden is. Hierbij komt ook aan de orde of de arresten van de Hoge Raad van 9 februari 2007, nr. 40604 (BNB 2007/143), nr. 40465 (BNB 2007/142) en nr. 41478 (BNB 2007/144) van toepassing zijn. Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden oordelen dat verrekening op grond van de arresten niet aan de orde is. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de arresten van de Hoge Raad van 9 februari 2007 wel van belang zijn. Uit deze arresten volgt dat, onder voorwaarden, het aan een artiest toekomend basissalaris wordt aangemerkt als inkomsten uit persoonlijk artistiek optreden ex art. 17 lid 1 OESO-Modelverdrag. De A-G merkt vervolgens op dat een ‘rechtstreeks verband’ tussen het salaris en specifieke optredens als artiest niet is vereist. Ook is niet van belang dat het salaris van X in omvang niet meebeweegt met de buitenlandse gages. Verder is ook niet van belang dat de arresten over vrijstellingsverdragen gaan en niet over verrekeningsverdragen. De A-G adviseert de Hoge Raad om het beroep in cassatie van X gegrond te verklaren en de zaak te verwijzen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 13

Besluit OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO-modelverdrag (ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties, publieksgericht optreden) 23b

Besluit OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO-modelverdrag (ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties, publieksgericht optreden) 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 1 februari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen