Minister Kaag van Financiën heeft, mede namens de Staatssecretarissen van Financiën, vragen beantwoord over het coalitieakkoord Rutte IV die zijn gesteld door Kamerleden van 11 oppositiepartijen.

Op fiscaal gebied ontlenen wij hieraan het volgende:

 • De jubelton wordt pas in 2024 afgeschaft omdat er aanpassingen moeten worden gedaan in de systemen van de Belastingdienst.
 • Door de hogere drempel van € 700.000 in plaats van € 500.000 wordt een kleiner deel van de aanmerkelijkbelanghuishoudens geraakt door de excessief lenenmaatregel en een kleiner deel van de schulden van aanmerkelijkbelanghouders aan de eigen vennootschap.
 • Er wordt nader onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het beperken van de aftrek van aandeelhouderskosten en royalty’s (Commissie Ter Haar). In het coalitieakkoord is opgenomen de CFC-regels aan te scherpen. In internationaal verband worden belangrijke stappen gezet richting een herziening van het belastingsysteem.
 • Het kabinet bestudeert het voorstel van de Europese Commissie over ongewenste doorstroom via brievenbusfirma’s en komt binnenkort met een inhoudelijke reactie. Daarbij betrekt het kabinet ook de aanbevelingen van de Commissie Doorstroomvennootschappen.
 • Per 2025 wordt een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd. Sparen en beleggen worden direct op reëel rendement belast. De waarde-ontwikkeling van vastgoed wordt aanvankelijk echter nog forfaitair belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.
 • In het coalitieakkoord zijn geen maatregelen opgenomen die zien op de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.
 • Het afschaffen van de middelingsregeling houdt in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden.
 • De arbeidskorting wordt waarschijnlijk significant verhoogd. Naar verwachting is dit tijdens de kabinetsperiode voldoende om de extra verlaging van de zelfstandigenaftrek te compenseren.
 • De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Vanaf 2025 geldt een leeftijdsondergrens op basis van geboortejaar. Kinderen die in 2025 geboren worden, tellen in 2025 niet meer mee voor de IACK.
 • De verhuurderheffing wordt per 2023 in zijn geheel afgeschaft.
 • Het kabinet beziet de mogelijkheden voor het op termijn verlagen van de BTW op groente en fruit naar 0% en het invoeren van een suikerbelasting.
 • Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, maar een volledige afschaffing zal niet binnen deze kabinetsperiode plaatsvinden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

31

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen