Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vergoeding voor de door X gemaakte ziektekosten niet als loon kan worden aangemerkt. De vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat deze als daaruit genoten moet worden beschouwd.

Belanghebbende, X, treedt op 1 juni 2005 als medewerker invordering en kwijtschelding in dienst bij de gemeente Smallingerland. Bij besluit van 30 augustus 2011 wordt X met ingang van 1 oktober 2011 ontslagen wegens verstoorde verhoudingen. X is het hier niet mee eens. Eind 2019 sluiten X en de gemeente een VSO in verband met haar ontslag. Van de uitkering die X vervolgens ontvangt, zijn de vergoedingen ter zake van gemaakte ziektekosten (€ 3.462,04) en loonderving (€ 20.000) volgens haar niet aan te merken als belastbaar loon in de zin van art. 10 Wet LB 1964. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de vergoedingen ter zake van de gemaakte ziektekosten en loonderving zijn aan te merken als belastbaar loon. X maakt niet aannemelijk dat de vergoedingen moeten worden aangemerkt als vergoedingen wegens immateriële schade.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vergoeding voor de door X gemaakte ziektekosten niet als loon kan worden aangemerkt. De vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat deze als daaruit genoten moet worden beschouwd. Het hof overweegt dat aannemelijk is dat de vergoeding ertoe strekt om de ziektekosten te compenseren die X als gevolg van de (kennelijk) ziekmakende gang van zaken daadwerkelijk heeft moeten maken. Ook is van belang dat het college van burgemeester en wethouders in een excuusbrief erkent dat X beschadigd is door de manier waarop X door hen is bejegend en dat dit alles een grote impact heeft gehad op haar gezondheid. De vergoeding ter zake van loonderving behoort wel tot het loon. Deze vergoeding ziet namelijk op compensatie van het tijdens de dienstbetrekking als gevolg van de arbeidsongeschiktheid gederfde loon. Het hof verleent een teruggaaf aan loonheffing van € 1498.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 juli

178

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen