Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de financiële activa voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling tot het ondernemingsvermogen van het akkerbouwbedrijf behoren, zodat die voor de berekening van de aanslag erfbelasting zijn vrijgesteld.

Y exploiteert tot haar overlijden in 2017 in de vorm van een eenmanszaak een akkerbouwbedrijf. X is de zus van Y en enig erfgenaam. Het akkerbouwbedrijf hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei tot en met 30 april. Op 30 april 2015 staat op de balans een bedrag van € 10.944 aan financiële vaste activa en een bedrag van € 312.260 aan liquide middelen. Op de balans per 30 april 2016 is een bedrag aan effecten van € 866.687 en een bedrag aan liquide middelen van € 461.056 als ondernemingsvermogen geëtiketteerd. Voorheen behoorden deze activa tot het privévermogen van Y. De inspecteur is van mening dat het beleggingsvermogen voor een bedrag van € 1.015.953 geen onderdeel uitmaakt van het ondernemingsvermogen en dus niet onder bedrijfsopvolgingsregeling valt.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat Y zelf al in 2015 de investeringsplannen heeft gemaakt. Y is hiertoe een overeenkomst met de buren aangegaan. De heretikettering van de financiële activa is ook door Y gedaan. De vastlegging daarvan in de jaarrekening en aangiften IB/PVV die na haar overlijden door X zijn opgesteld, zijn slechts een gevolg daarvan. De rechtbank vindt het aannemelijk dat X na het overlijden van Y de zakelijke afspraken is nagekomen, die in aard en omvang gelijk zijn aan de afspraken die Y voor haar overlijden met derden had gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank valt het gehele ondernemingsvermogen onder de bedrijfsopvolgingsregeling, omdat niet weersproken is dat de goingconcernwaarde nihil is.

De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond en vernietigd de uitspraak op bezwaar. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenvergoeding, omdat X ter zitting hiervan heeft afgezien.

Lees ook het thema De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35c

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 25 juli

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

182

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen