Hof Den Haag oordeelt dat het verzoek van X op 19 februari 2021 om rekening te houden met de niet in aanmerking genomen Persoonsgebonden aftrek (PGA) voor de jaren 2010 en 2011, te laat is. De rechter is daarbij gebonden aan de door de wetgever gekozen termijn voor ambtshalve vermindering.

In de aangifte IB/PVV over 2012, 2014, 2015 en 2016 heeft X scholingsuitgaven in aftrek gebracht. X heeft op 18 februari 2021 de fiscus verzocht om voor 2010-2012 restanten PGA in aanmerking te nemen. Na bezwaar is de inspecteur gedeeltelijk aan dat verzoek tegemoetgekomen en is het restant PGA voor het jaar 2016 nader vastgesteld op € 11.941. Rechtbank Den Haag oordeelde dat X voor de jaren 2010, 2011 en 2012 te laat was. In geschil is of de inspecteur het bedrag van de nog te verrekenen PGA uit de voorgaande jaren terecht op € 11.941 heeft vastgesteld.

Hof Den Haag oordeelt dat het verzoek om ambtshalve vermindering van X voor de jaren 2010 t/m 2012 te laat is ingediend. Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. X heeft het verzoek niet zo spoedig als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd gedaan. Het gevoel van X dat de menselijke maat ontbreekt, omdat geen rekening wordt gehouden met zijn visuele beperkingen, betekent niet dat in alle gevallen in het voordeel de belastingplichtige kan worden beslist. De inspecteur is niet bevoegd een belastingaanslag te verminderen indien het verzoek daartoe niet tijdig is gedaan. De rechter is gebonden aan de termijnen die de regelgever heeft bepaald en is niet bevoegd deze in een individueel geval terzijde te schuiven. Tot slot oordeelt het hof dat het handhaven van die termijnen niet strijdig is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 45aa

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 7 december

Informatiesoort: VN Vandaag

409

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen