De Wet Afschaffen schuldig nalatig verklaren bij niet of niet geheel betalen premie volksverzekeringen is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

De wet wijzigt de AOW, de Wfsv en IW 1990. Met schuldig nalatig verklaren wordt bedoeld dat de SVB op basis van door de Belastingdienst aangeleverde gegevens vaststelt wat de gevolgen zijn voor de AOW-opbouw als niet (volledig) is voldaan aan de AOW-premieplicht en berekent wat de eventuele korting op de AOW is. De korting vanwege schuldig nalatig komt te vervallen, om zo disproportionele effecten voor burgers te voorkomen en de uitvoering van de AOW voor de SVB en de Belastingdienst te vereenvoudigen. Bovendien heeft de CRvB een tweetal uitspraken gedaan op grond waarvan de wijze van gegevenslevering door de Belastingdienst aan de SVB moet worden aangepast.

Deze wet wijzigt ook de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV), waarbij schuldige nalatigheid wordt afgeschaft op eenzelfde wijze als bij het voorstel ten aanzien van de AOW.

Aan het wetsvoorstel (36309) is aandacht besteed in V-N 2023/12.7 en V-N 2023/31.26.7.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 7

Wet financiering sociale verzekeringen 122s

Wet financiering sociale verzekeringen 62

Wet financiering sociale verzekeringen 61

Algemene Ouderdomswet 13

[Nieuwsbron]

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Premieheffing, Sociale zekerheid ouderen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 3 november

Informatiesoort: VN Vandaag

147

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen