Er komen regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties. Ook moeten stichtingen de balans en de staat van baten en lasten deponeren. Dat staat in het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties dat door de Minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De publicatieplicht voor stichtingen strekt tot het tegengaan van misbruik van financieel-economische aard, zoals witwassen en terrorismefinanciering. Stichtingen zijn nu al verplicht om een balans en staat van baten en lasten op te stellen. Het wetsvoorstel verplicht stichtingen om deze financiële stukken voortaan te deponeren bij het handelsregister. Voorgesteld wordt om enkele toezichts- en handhavingsinstanties van de overheid toegang te geven tot de in het handelsregister te deponeren balans en staat van baten en lasten van stichtingen. Het wetsvoorstel geeft hiermee uitvoering aan de motie Omtzigt/Lodders (V-N 2018/57.3).

De mogelijke beïnvloeding van maatschappelijke organisaties via buitenlandse geldstromen betreft met name geldstromen uit landen die geen EU/EER-lidstaat zijn. Het wetsvoorstel moet voorzien in een horizontale en intrinsiek samenhangende regeling van de transparantie van buitenlandse donaties aan in Nederland actieve maatschappelijke organisaties. Enkele aangewezen overheidsinstanties krijgen de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie gericht navraag te kunnen doen naar buitenlandse giften en, als deze substantieel blijken, verdere navraag te doen naar de persoon van de donateur.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 28 december

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen