Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt. Polen gaat er namelijk vanuit dat de ‘eerste ingebruikneming' van een gebouw altijd moet samengaan met het verrichten van een aan de btw onderworpen handeling.

Op 17 september 2005 brengt een van de aandeelhouders van Kozuba Premium Selection sp. z o.o. een zomerhuisje in Kozuba in. Het zomerhuisje wordt in 2006 gemoderniseerd, en ingericht als ‘modelwoning'. De renovatiekosten bedragen 55% van de beginwaarde van het gebouw. Op 31 juli 2007 wordt de modelwoning tot de vaste activa van Kozuba gerekend, waarna het op 15 januari 2009 wordt verkocht. Kozuba brengt hierbij geen btw in rekening, omdat er volgens Kozuba sprake is van een gebruikt gebouw. De Poolse Belastingdienst is echter van mening dat wel btw is verschuldigd, omdat er pas op 15 januari 2009 sprake is van de ‘eerste ingebruikneming'. De Belastingdienst stelt zich daarbij op het standpunt dat er op 31 juli 2007 geen sprake is van een ‘eerste ingebruikneming', omdat de ingebruikstelling zich niet voordoet in het kader van belastbare handelingen. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Polen in strijd met het EU-recht handelt door het verrichten van een belastbare handeling als voorwaarde te stellen voor de btw-vrijstelling bij de levering van een gebouw. Het is niet in strijd met het EU-recht dat Polen eist dat bij ‘verbetering' van een bestaand gebouw de uitgaven daarvoor niet méér bedragen dan 30% van de beginwaarde van dat gebouw, om de btw-vrijstelling toe te kunnen passen. Het Hof van Justitie EU merkt daarbij wel op dat dan onder ‘verbetering' moet worden verstaan dat het betrokken gebouw veranderingen van betekenis heeft ondergaan die zijn bedoeld om het gebruik ervan te wijzigen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken, ingrijpend aan te passen.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  42
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen