Naar aanleiding van een Woo-verzoek is een document vrijgegeven dat een toelichting geeft op de aanpassingen in de automatische berekening van de voorkoming dubbele belasting naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2012.

Het document is vrijgegeven naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake de artikelen 36, 36a en 37 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Naast genoemd document is op 17 maart 2021 een besluit met syllabus gepubliceerd in de Staatscourant (V-N 2021/18.8) met betrekking tot het beleid op het punt van de berekening van verminderingen van de vennootschapsbelasting ter voorkoming van internationale dubbele belastingen. Dit stuk is al openbaar en wordt niet opnieuw verstrekt.

In het verstrekte document wordt toegelicht hoe het computerprogramma VVV-IBR is aangepast. Het VVV-IBR programma berekent welk bedrag aan (bruto)-vennootschapsbelasting verschuldigd is in een bepaald jaar (of reeks van jaren) en berekent welk belastingbedrag hierop in aftrek mag worden gebracht (aftrek elders belast).

Verder worden de vrijstelling wegens buitenlandse winst, inclusief de overgangsregeling en de verwerking daarvan besproken. Ook de verrekening van buitenlandse bronbelasting en de verrekeningsvolgorde worden behandeld, alsmede de verrekening van buitenlandse belasting op passieve buitenlandse winst.

Wetsartikelen:

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 37

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 36a

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 36

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 3 februari

76

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen