Het besluit internationale aspecten van pensioen en stamrechten (V-N 2016/2.10) is gewijzigd. De wijziging houdt verband met het vervallen van twee voorwaarden bij internationale individuele waardeoverdrachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, EER of Zwitserland naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie EU.

Het betreft de arresten van het Hof van Justitie EU van 16 november 2023 met de nummers C-360/22 en C-459/22, V-N 2024/2.3 en V-N 2024/2.4. De staatssecretaris heeft in zijn brief van 22 december 2023, V-N 2024/2.5, aangekondigd dat aan de arresten uitvoering wordt gegeven door bij een internationale individuele waardeoverdracht van pensioen niet langer te vereisen dat:

  • De afkoopmogelijkheden in het andere land niet ruimer mogen zijn dan de afkoopmogelijkheden op grond van de Pensioenwet; en

  • de buitenlandse ontvangende pensioenuitvoerder met de Belastingdienst een overeenkomst sluit waarin zij aansprakelijkheid aanvaardt voor de door de gerechtigde werknemer verschuldigde belasting en revisierente ter zake van belastbare feiten met betrekking tot het overgedragen pensioen, dan wel dat de werknemer zekerheid stelt.

Naast deze wijzigingen worden enkele verwijzingen in de bijlage geactualiseerd en wordt een omissie in de titel hersteld. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Het besluit treedt in werking met ingang van 5 april 2024 en werkt terug tot en met 16 november 2023.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

728

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen