De Wet Stroomlijnen bevat onder meer een verbetering en modernisering van de rechtsbescherming bij uitstel van betaling en kwijtschelding. Een onderdeel van de Wet Stroomlijnen wordt eerst voor de rijksbelastingen ingevoerd en in een latere fase voor de lokale heffingen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

De Wet Stroomlijnen is onderdeel van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (V-N 2017/5.3.3). Voor de verbetering en modernisering van de rechtsbescherming voor de Belastingdienst wordt in een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2027 voorzien. Om de wetswijziging eerst voor rijksbelastingen in werking te laten treden en in een latere fase door te voeren voor lokale heffingen zijn wijzigingen noodzakelijk waarvoor nadere wetgeving wordt voorbereid.

Na de inwerkingtreding wordt de rechtsbescherming bij geschillen die betrekking hebben op uitstel van betaling of kwijtschelding gewijzigd. De bestaande administratief beroepsprocedure wordt in deze gevallen vervangen door een bezwaarprocedure. Na bezwaar wordt de fiscale rechter, (rechtbank, hof en de Hoge Raad) bevoegd gemaakt. De huidige regelgeving voorziet ter zake van uitstel van betaling en kwijtschelding niet in een rechtsgang die toegang geeft tot een rechter. Hierdoor kan de burger slechts beroep instellen bij de civiele rechter als restrechter.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juli

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

149

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen