De Commissie Doorstroomvennootschappen adviseert uitbreiding van de spontane informatie-uitwisseling zodat daar meer entiteiten onder vallen en invoering van spontane informatie-uitwisseling bij vrijgestelde vervreemdingswinsten. Dit zijn twee van de vijftien aanbevelingen uit het eindrapport van de commissie onder leiding van de heer Ter Haar.

De commissie heeft de aanbevelingen ingedeeld in fiscale en niet-fiscale aanbevelingen. Naast verbetering van de informatie-uitwisseling zien de fiscale aanbevelingen op het schrappen van de safe harbour voor rente- en royaltydoorstromers. Dit betekent een aanpassing van art. 8c Wet VPB 1969. Verder moet de Nederlandse inzet bij verdrags- en multilaterale onderhandelingen op fiscaal gebied worden aangescherpt. De commissie adviseert een uitbreiding van de PPT tot het hele belastingverdrag als dit niet multilateraal is geregeld, een proactieve houding ten aanzien van het komende EU-richtlijnvoorstel over shell entities en een duidelijke invulling van het unierechtelijke anti-misbruikbeginsel in EU-verband. Bij deze laatste aanbeveling merkt de commissie op dat de Deense arresten goede aanknopingspunten bieden voor een aanscherping van de Interest- en royaltyrichtlijn en de Moeder-dochterrichtlijn. Ook kan een aanscherping van de Moeder-dochterrichtlijn onder meer gericht zijn op het ontnemen van fiscale voordelen van tussengeschoven houdsters, zoals de deelnemingsvrijstelling.

De niet-fiscale maatregelen hebben betrekking op het onthouden van de juridische voordelen die investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO’s) bieden aan doorstroomvennootschappen, het vergroten van transparantie door aanpassingen in het register met ultimate beneficial owners (UBO-register) en het jaarrekeningenrecht, en het tegengaan van financiële criminaliteit door scherper toezicht, betere internationale samenwerking en aanvullend onderzoek.

Het demissionaire kabinet laat het aan een volgend kabinet over om de aanbevelingen in het rapport te beoordelen en eventueel om te zetten in beleid. In de kabinetsreactie worden de bevindingen van het rapport kort toegelicht en bezien in het licht van de maatregelen die dit kabinet al heeft genomen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 23 november

60

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen