Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag van het Wetsvoorstel delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de herijking van de hersteloperatie en aan de uitwerking van de aanvullende regelingen. De uitkomsten hiervan zijn noodzakelijk om in de Wet hersteloperatie toeslagen een duidelijk perspectief te kunnen schetsen. Dit wetsvoorstel maakt het vormgeven van de aanvullende regelingen bij AMvB mogelijk. De Kamer wordt over een mogelijke wens om een AMvB op te stellen en de contouren van de desbetreffende AMvB uitgebreid geïnformeerd.

In het wetsvoorstel is bepaald dat een AMvB voordat deze wordt voorgedragen aan de Koning, dus voordat deze voor advies wordt aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State, gedurende vier weken wordt voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

Het heeft de voorkeur van de staatssecretaris om alle nieuwe regelingen (de kindregeling, de regeling voor ex-partners en de regeling voor gedupeerden in de huurtoeslag, zorgtoeslagen en het kindgebonden budget) in de Wet hersteloperatie toeslagen op te nemen. Deze wet is als een vangnet voor het moment dat de uitwerking van maatregelen in de Wet hersteloperatie toeslagen vertraging oploopt. Zij verwacht dat van de mogelijkheid voor het treffen van een nieuwe regeling bij AMvB geen gebruikgemaakt hoeft te worden. Mocht dit wel zo zijn dan zal de Kamer hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Het wetgevingsoverleg van 22 november 2021 over onderhavig wetsvoorstel is enkele weken verplaatst, omdat de beantwoording van de vragen in het kader van de brief nieuwe regelingen van 29 oktober 2021 (V-N Vandaag 2021/2574) op dit moment nog plaatsvindt.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 23 november

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen