Het eerste besluit van twee deelbesluiten is verschenen inzake een WOB-verzoek om informatie over de aanwezigheid en het gebruik van gegevens betreffende (dubbele) nationaliteit, afkomst, geboorteplaats en andere persoonsgegevens in systemen van de Belastingdienst.

Met dit deelbesluit wordt informatie verstrekt over: plan van aanpak waarborgen onderzoek risicoselectie en documenten als gevolg van dit plan; documenten betreffende producten van voormalig Expertisecentrum Handhaving Intelligence (EHI); documenten betreffende het KPMG-onderzoek naar producten van voormalig EHI; documenten aan beide Staatssecretarissen van Financiën inzake de verwerking en het gebruik van bijzondere persoonsgegevens, waaronder – dubbele – nationaliteit, geboorteplaats etc.; documenten aan beide bewindslieden inzake het onderzoek naar FSV en voorgenomen sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens en alle documenten over eventuele selectie-bias en (vermoedens van) discriminatie of discriminatoir handelen door B/T.

De informatie wordt niet volledig verstrekt, onder andere doordat bij diverse documenten het belang van de inspectie, controle en toezicht door de Belastingdienst in het geding is en bij documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen.

In totaal zijn 312 documenten verstrekt van samen 1467 pagina’s, waaronder een rapport over de transitie van de Landelijke Toezichtsorganisatie naar het Expertisecentrum Handhaving Intelligence en een werkversie van het debatdossier over de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag van 21 mei 2021.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 maart

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen