A-G Snijders is van mening dat het aan de wetgever is om de mogelijkheid te scheppen dat schade wegens misgelopen belastingen civielrechtelijk kan worden verhaald. Ook bij meer doorsnee-gevallen vindt verheimelijken en toedekken plaats om fiscaal straffeloos met dit gedrag weg te komen. De onderhavige casus wijkt daar te weinig vanaf.

TMF Holding bv en Tradman NL zijn trustkantoren. Begin 2008 neemt TMF dochtermaatschappijen van Tradman NL over en sinds medio 2009 zijn medewerkers van TMF de bestuurders van Tradman NL. De broers A zijn tot eind 2006 klant van Tradman NL. De broers zijn betrokken bij een groep aan elkaar gelieerde vennootschappen die bijna allemaal failliet zijn verklaard en grote belastingschulden achterlieten. De Staat en de ontvanger zijn van mening dat Tradman en TMF onrechtmatig hebben gehandeld bij hun begeleiding van de broers, omdat het door hun toedoen onmogelijk is geworden om nog aanslagen op te leggen. Volgens Hof Amsterdam hoeft Tradman en/of TMF geen civiele schadevergoeding te betalen. Het privaatrecht biedt namelijk in beginsel geen mogelijkheid om misgelopen belastingen als schadevergoeding te vorderen. De Staat en de ontvanger gaan in cassatie.

Advocaat-Generaal Snijders is van mening dat het aan de wetgever is om de mogelijkheid te scheppen dat dergelijke schade op derden kan worden verhaald. Volgens de huidige wetgeving kan aan de belastingplichtige zelf uitdrukkelijk geen sanctie worden opgelegd als de aanslagtermijn is verstreken en dit heeft ook te gelden voor eventueel (actief) betrokken derden. Bovendien is het eigen aan iedere opzettelijk valse aangifte en iedere opzettelijk niet-gedane aangifte dat de werkelijke feiten worden verheimelijkt en toegedekt. Ook bij meer doorsnee-gevallen vindt het verheimelijken en toedekken plaats om straffeloos met dit gedrag weg te komen. De onderhavige casus wijkt daar volgens de A-G te weinig vanaf. De conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het beroep.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:124

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 14 maart

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen