Hof Amsterdam oordeelt dat, de algehele financiële situatie van X in ogenschouw nemend, er geen feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan tot het oordeel kan worden gekomen dat sprake is van een individuele en buitensporige last. X heeft dit ook zelf aangegeven.

X is van mening dat de box 3-heffing leidt tot een individuele en buitensporige last voor hem. Deze last is volgens hem onverenigbaar met art. 1 EVRM. De inspecteur splitst het bezwaar van X, dat door hem als massaal bezwaar wordt aangemerkt. Dit geldt voor de vraag of de box 3-heffing voor het jaar 2017 op regelgevingsniveau in strijd is met Europees recht. Het bezwaar, voor zover daarin wordt gesteld dat sprake is van een individuele en buitensporige last, wordt afgewezen. X stelt in beroep onder andere dat de inspecteur het bezwaar niet had mogen splitsen. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X terecht heeft gesplitst in een bezwaar inhoudende dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het EU-recht en een bezwaar inhoudende dat de vermogensrendementsheffing een individuele buitensporige last vormt.

Hof Amsterdam oordeelt dat, de algehele financiële situatie van X in ogenschouw nemend, er geen feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan tot het oordeel kan worden gekomen dat sprake is van een individuele en buitensporige last. X heeft dit ook zelf aangegeven. Volgens hem is er in 2017 geen sprake van een interen op zijn vermogen om de box 3-heffing te kunnen voldoen. Verder is nog van belang dat de woningen van X vrij zijn van hypotheek en dat hij over verscheidene bank-, spaar- en beleggingsrekeningen beschikt, die op 1 januari 2017 tezamen een bedrag van € 219.354 behelzen. Het is dan ook niet aannemelijk geworden dat de belastingheffing in box 3 heeft geleid tot een last die zich in het geval van X sterker laat voelen dan in het algemeen. De aanslag blijft in stand.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 1 april

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen