Hof Den Haag oordeelt over de fiscale eenheid en renteaftrek in het licht van eerdere fiscale jurisprudentie. De zaak gaat over X bv die stelt dat geen fiscale eenheid tot stand is gekomen en dat de renteaftrek ten onrechte is geweigerd.

De heer B koopt samen met de heer A bijna failliete vennootschappen op, die zij na sanering weer doorverkopen. Zij brengen de projecten onder in vennootschappen die via X bv toebehoren aan B. Aan X bv zijn diverse VPB-aanslagen opgelegd, waarbij X bv zich primair op het standpunt stelt dat de fiscale eenheid tussen haar als moedermaatschappij en X2 bv, X4 bv en X5 bv als dochters nimmer tot stand is gekomen. X bv beroept zich op HR 14 april 2017, 15/02201, BNB 2017/222, waaruit volgens haar volgt dat niet zij maar B de economische eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappijen had. In geschil is of een fiscale eenheid tot stand is gekomen en of de rente die X bv uit hoofde van een leningsovereenkomst met een van de dochtermaatschappijen is verschuldigd ten onrechte in aftrek is geweigerd.

Hof Den Haag oordeelt dat de fiscale eenheid met ingang van 1 januari 2002 tot stand is gekomen. Het standpunt van X bv dat het arrest 15/02201 doorwerkt naar de onderhavige zaak, wordt verworpen. De vaststellingsovereenkomst die A in 2011 met de Belastingdienst heeft gesloten, werkt wel door naar de onderhavige zaak. In het kader van deze ‘package deal’ is de rente voor de koopsom van een 90%-deelneming bij A in de IB-heffing betrokken, zodat voor 45% sprake is van een compenserende heffing. De rentecorrectie bij X bv is dus slechts voor 55% terecht. Het beroep van X bv is gegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt zij voorts een immateriële schadevergoeding van € 15.000.

Lees ook het thema Fiscale eenheid in de Vpb.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 10a

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 13 december

Informatiesoort: VN Vandaag

671

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen