De Staatssecretarissen van Financiën hebben de voorjaarsbrief met de stand van zaken aangaande de moties en toezeggingen op het gebied van fiscaliteit en de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Over de moties en toezeggingen naar aanleiding van het traject ‘Herstellen, Borgen, Verbeteren’ en naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ wordt de Kamer apart geïnformeerd. Ook over het onderwerp box 3 belasten werkelijk rendement wordt de Kamer, naar verwachting op zeer korte termijn, separaat geïnformeerd.

In de brief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Afschaffen belastingkorting vennootschapsbelasting

Het voornemen is om het afschaffen van de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting in werking te laten treden per 1 januari 2023. Daartoe wordt wetgeving voorbereid.

Eén machtigingscode voor aangifte en toeslagen

Het is mogelijk dat er nog maar één machtigingscode nodig is om te kunnen helpen bij zowel de belastingaangifte als toeslagen. Implementatie hiervan is echter niet haalbaar gebleken voor het belastingseizoen 2020 en evenmin voor het belastingseizoen 2021. De planning is om dit met ingang van belastingseizoen 2022 (aangifte inkomstenbelasting 2021) in te voeren.

Vrijstelling voor mantelzorgers in de Successiewet

Door de afschaffing van het mantelzorgcompliment per 2015 is de bijzondere regeling in de Successiewet ook vervallen. De staatssecretaris heeft opnieuw gekeken naar een alternatief, waarbij ook de drie reeds onderzochte alternatieven voor de vrijstelling opnieuw zijn bekeken. Hij komt tot de conclusie dat er geen evenwichtige mogelijkheid is om alle mantelzorgers via een fiscale maatregel in de erfbelasting te belonen met een bijzondere vrijstelling.

Actualisatie forfaits

In de brief is een tabel potentiële beleidsopties actualisatie forfaits opgenomen. Hierin wordt per forfait aangegeven wat de opties zijn voor beperkte en/of brede herziening. Uit de tabel blijkt onder andere dat voor de belastinglatenties in de Successiewet de opties zijn om deze te actualiseren, te stellen op nominale waarde of te laten vervallen.

Door de grote hoeveelheid te actualiseren forfaits en de verscheidenheid aan beleidsopties die hierbij overwogen worden, is er in dit stadium nog geen keuze gemaakt voor eventuele actualisatie van meerdere forfaits. De Tweede Kamer wordt met Prinsjesdag 2021 nader geïnformeerd over dit onderwerp.

Gevolgen uitfasering regeling Hillen

Bij het in kaart brengen van onvoorziene en onwenselijke gevolgen als gevolg van de uitfasering van de aftrek geen of geringe eigenwoningschuld (regeling Hillen) is een groep in beeld gekomen voor wie door samenloop van verschillende maatregelen een groter effect ontstaat van de uitfasering van de aftrek.

Het gaat om eigenwoningbezitters met een bestaande eigenwoningschuld van vóór 2013, waarvoor renteaftrek vervalt in 2030 vanwege het verstrijken van de 30-jaarstermijn. Deze belastingplichtigen hebben dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek en krijgen daarnaast ook ineens te maken met heffing over een deel van het eigenwoningforfait als gevolg van uitfasering van de aftrek geen of geringe eigenwoningschuld. Er treedt dus een schokeffect op. Als gevolg van verdere uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld neemt de heffing in de daaropvolgende jaren verder (geleidelijk) toe.

De staatssecretaris ziet geen reden om maatregelen te nemen om deze gevolgen, die vanaf 2031 kunnen ontstaan, weg te nemen. Wel acht hij het van belang dat deze groep tijdig wordt geïnformeerd, onder andere via de site van de Belastingdienst.

Commissie doorstroomvennootschappen en onderzoek vermogensaftrek

Ten aanzien van de Commissie doorstroomvennootschappen wordt gemeld dat de Commissie pas eind februari 2021 is begonnen met haar werkzaamheden en dat het daarom niet mogelijk is geweest de eindrapportage voor de verkiezingen met de Kamer te delen.

Het onderzoek naar een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek voor een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen, waarbij het verder aanscherpen van de earningsstrippingmaatregel wordt meegenomen, loopt nog. De bevindingen worden in het voorjaar van 2021 met de Kamer gedeeld.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 april

Carrousel: Carrousel

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen