Advocaat-generaal Medina concludeert dat het algemene VPB-stelsel het juiste referentiestelsel is en dus niet de CFC-regels. De CFC-regels kunnen niet worden losgemaakt van het algemene VPB-stelsel, aangezien zij een integrerend onderdeel van en een aanvulling op dit stelsel vormen.

Tot de Britse ITV-groep behoren onder andere twee Nederlandse vennootschappen: ITV Enterprises BV en ITV (Finance) Europe BV. Deze controlled foreign companies hebben leningen verstrekt aan andere ondernemingen van de ITV-groep. ITV plc, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde topholding, verzoekt om vrijstelling van de aan haar toegerekende rentewinsten uit enkele van deze door de CFC’s verstrekte leningen. Volgens de Europese Commissie vormt deze vrijstellingsregeling inzake groepsfinanciering echter staatssteun. ITV plc en het VK zijn het hier niet mee eens. Het Gerecht oordeelt dat de opbrengst met behulp van uit het VK afkomstige middelen, of in die staat uitgeoefende sleutelfuncties, is behaald door de CFC en dus kan worden geacht kunstmatig buiten het VK te zijn verlegd. Er is sprake van staatssteun. ITV plc en het VK stellen een hogere voorziening in.

Advocaat-generaal Medina concludeert dat het algemene VPB-stelsel het juiste referentiestelsel is en dus niet de CFC-regels. De CFC-regels kunnen niet worden losgemaakt van het algemene VPB-stelsel, aangezien zij een integrerend onderdeel van en een aanvulling op dit stelsel vormen. Verder merkt de A-G nog op dat de uitlegging die de EC in haar besluit aan de Britse regeling heeft gegeven onjuist is. De A-G adviseert het Hof van Justitie EU dan ook om het arrest van het Gerecht en het besluit van de EC te vernietigen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

137

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen