De Hoge Raad verduidelijkt in een zaak over de bedrijfswaarde de bewijslastverdeling in WOZ-zaken.

X bv is eigenaar van een golfcomplex. X bv bepleit in de procedure bij het hof dat de onroerende zaak moet worden gewaardeerd op lagere bedrijfswaarde. Hij baseert zich mede op de kasstromen van de gebruiker van de onroerende zaak. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen aanleiding bestaat om het golfcomplex voor de WOZ-waardering te waarderen op lagere bedrijfswaarde omdat hij geen waardebepaling heeft opgemaakt die enkel ziet op de kasstromen die hem aangaan. Een extra functionele afschrijving is niet mogelijk. In geschil is zijn de WOZ-beschikkingen 2018 en 2019.

De Hoge Raad oordeelt dat in WOZ-zaken de normale regels voor de verdeling van de bewijslast gelden en dat in het Oostflakkee-arrest niet is afgeweken van deze hoofdregels. In dat arrest is beslist dat de rechter de waarde alleen op een door hem gekozen grondslag mag vaststellen indien geen van beide partijen hun voorgestane waarde aannemelijk hebben gemaakt. Een verdergaande betekenis mag aan dit arrest niet worden toegekend. De regel dat de bewijslast ligt bij een belanghebbende, als hij zich beroept op een waardedrukkende factor, geldt ook indien een belanghebbende stelt dat bij het vaststellen van de gecorrigeerde vervangingswaarde van een lagere bedrijfswaarde moet worden uitgegaan. De bedrijfswaarde van een onroerende zaak moet worden bepaald op de waarde die deze zaak in economische zin voor de eigenaar vertegenwoordigt. Dit betekent dat slechts de kasstromen van de eigenaar in aanmerking mogen worden genomen bij de DCF-berekening om de bedrijfswaarde te onderbouwen. De Hoge Raad ziet in dit geval van 100% aandeelhouderschap geen ruimte om de aandeelhouder en dochtervennootschap(pen) voor de toepassing van de Wet WOZ te vereenzelvigen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

739

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen