Hof Amsterdam oordeelt dat door de buitenlandse instellingen niet is voldaan aan de Nederlandse voorwaarden voor de giftenaftrek.

X doet in 2020 giften aan instellingen in Duitsland en Zwitserland, die in Nederland geen ANBI-status hebben. In geschil is of de giftenaftrek terecht is geweigerd. Volgens X voldoen de instellingen materieel aan de Nederlandse ANBI-voorwaarden en hij beroept zich op het arrest-Persche (HvJ EU 27 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:33, V-N 2009/8.13). Volgens Rechtbank Gelderland maakte de giftenregeling geen onderscheid tussen een gift aan een binnenlandse en aan een buitenlandse instelling. Zowel een binnen- als een buitenlandse instelling kan als een ANBI worden aangemerkt. X stelt in hoger beroep dat het aanvragen van de ANBI-status 'onredelijk bezwarend' is.

Hof Amsterdam oordeelt dat door de buitenlandse instellingen niet is voldaan aan de Nederlandse voorwaarden voor de giftenaftrek. Het niet verlenen van giftenaftrek ten aanzien van deze instellingen is geen belemmering van de vrijheid van kapitaalverkeer, noch in juridische noch in feitelijke zin. Zowel het EU-rechtelijke evenredigheids- als het doeltreffendheidsbeginsel zijn ook niet geschonden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 5b

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht

Editie: 27 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

245

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen