De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bevoegd is de verzekerings- en premieplicht van Rijnvarende X vast te stellen. Het feit dat de Svb geen verklaring heeft afgegeven, ontslaat de inspecteur namelijk niet van zijn plicht om de PVV te heffen.

Belanghebbende, X, werkt in loondienst voor het Luxemburgse E SA. Hij is werkzaam in het internationale vervoer over de Europese binnenwateren (Rijnoeverstaten). Het binnenschip waarop X zijn werkzaamheden verricht, is eigendom van het Nederlandse H. In zijn IB-aangifte 2013 claimt X vrijstelling voor de PVV, omdat de bevoegde sociale zekerheidsautoriteit in Luxemburg in 2011 een E 106-verklaring heeft afgegeven voor de periode januari - april 2010. De Svb geeft een A1-verklaring af. Hierin wordt de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing verklaard over de periode 1 mei 2011 tot en met 31 december 2012. Voor 2013 is noch een E 101-verklaring, noch een A1-verklaring afgegeven. In geschil is of X in 2013 in Nederland sociaal verzekerd en premieplichtig is en als dat het geval is, of hij dan recht heeft op aftrek van de Luxemburgse sociale verzekeringsbijdragen (cotisations sociales). Hof Den Haag oordeelt dat X, op grond van de Rijnvarendenovereenkomst, verzekerings- en premieplichtig is in Nederland. Verder is Nederland volgens het hof niet verantwoordelijk voor ongedaanmaking van eventuele dubbele premieheffing. X gaat in cassatie. Hij stelt daarbij onder andere dat uitsluitend de Svb bevoegd is de verzekerings- en premieplicht vast te stellen, en de inspecteur niet.

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bevoegd is de verzekerings- en premieplicht van Rijnvarende X vast te stellen. Het feit dat de Svb geen verklaring heeft afgegeven, ontslaat de inspecteur namelijk niet van zijn plicht om ex art. 57 en 58 Wfsv en art. 11 lid 1 AWR de PVV te heffen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

Wet financiering sociale verzekeringen 58

Wet financiering sociale verzekeringen 57

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Premieheffing, Internationale sociale zekerheid

Instantie: Hoge Raad

Editie: 13 juli

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen