Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025. Dit conceptwetsvoorstel vormt het vervolg op de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (V-N 2024/4.3.3). Belangstellenden kunnen tot en met 19 mei 2024 reageren op de internetconsultatie.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2026.

Het conceptvoorstel bevat de aangekondigde maatregel om de toegang tot de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregelingen aanmerkelijk belang bij vererving of schenking in de inkomstenbelasting (DSR ab) te beperken tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5% van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat toegang tot de BOR en DSR ab niet langer openstaat voor elk aanmerkelijk belang.

Verder wordt voorgesteld de bezits- en voortzettingseis in de BOR te versoepelen. Gedurende de bezitstermijn en de voortzettingstermijn kunnen ondernemers de onderneming makkelijker herstructureren zonder dat de voorwaardelijke vrijstelling van de BOR verloren gaat. Daarnaast wordt voorgesteld de voortzettingstermijn te verkorten van vijf naar drie jaar. Het is de bedoeling om de laatste maatregel per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Voorts bevat het voorstel twee maatregelen om onbedoeld gebruik van de BOR tegen te gaan. De eerste maatregel verlengt de bezitstermijn voor de BOR voor schenkers en erflaters op hoge leeftijd, ruim boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze maatregel moet constructies met rollatorinvesteringen tegengaan. De tweede maatregel moet de dubbel-BOR tegengaan.

Tot slot wordt in dit conceptvoorstel, onder de noemer overige maatregelen, een omissie rechtgezet door de BOR van toepassing te laten zijn op het saldo van de waarde van de ter beschikking gestelde onroerende zaken en de daarop betrekking hebbende (hypotheek)schulden.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.17c

Wet inkomstenbelasting 2001 4.17b

Wet inkomstenbelasting 2001 4.17a

Successiewet 1956 35e

Successiewet 1956 35b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

984

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen