De Hoge Raad oordeelt dat een beslissing van de inspecteur op een verzoek van X om aanpassing van de aanslagen na herziening van de WOZ-waarde een beschikking op aanvraag is die valt onder de dwangsomregeling. De Hoge Raad acht het in het kader van de dwangsomregeling echter niet mogelijk om de inspecteur direct in gebreke te stellen zoals X heeft gedaan.

X verzoekt de inspecteur krachtens art. 18a lid 2 AWR om onherroepelijk vaststaande aanslagen IB/PVV 2017 - 2019 ambtshalve te verminderen naar aanleiding van de verlaging van de WOZ-waarde door de gemeente en stelt de inspecteur direct in gebreke. Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de beslissing van de inspecteur op het verzoek van X niet aangemerkt kan worden als een beschikking op aanvraag in de zin van de dwangsomregeling.

De Hoge Raad oordeelt dat een beslissing van de inspecteur op een verzoek van X om aanpassing van de aanslag na herziening van de WOZ-waarde een beschikking op aanvraag is die valt onder de dwangsomregeling. Het maakt daarbij geen verschil dat de inspecteur ook zonder een daartoe strekkend verzoek verplicht was binnen de gestelde termijn de beschikking te verstrekken. Als de termijn hiervoor al is verstreken op het moment van indiening van de aanvraag wordt het (langer) uitblijven van de beschikking vanaf dat moment beschouwd als het niet tijdig geven van een beschikking op aanvraag. De Hoge Raad acht het echter niet mogelijk om de inspecteur direct in gebreke te stellen zoals X heeft gedaan. Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat een ingebrekestelling pas mogelijk is indien de inspecteur niet binnen een redelijke termijn – door de Hoge Raad gesteld op twee weken – alsnog de gevraagde beschikking heeft gegeven. Omdat X gelijktijdig met zijn verzoek een ingebrekestelling heeft gedaan, komt hij niet in aanmerking voor een dwangsom. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Algemene wet inzake rijksbelastingen 18a

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

524

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen