De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Rechtsbescherming hebben een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb.

Met dit voorstel moet de overheid worden gestimuleerd besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen. De voorgestelde aanpassingen komen voort uit de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en het debat met de Tweede Kamer daarover. De voorgestelde wijzigingen zijn onder andere:

  1. Er wordt een nieuwe algemene bepaling ingevoegd die de overheid de instructie geeft zich dienstbaar op te stellen bij de uitoefening van haar taak;
  2. De werking van het evenredigheidsbeginsel wordt verruimd;
  3. Het wetsvoorstel maakt het eenvoudiger om fouten te herstellen in een besluit die makkelijk zijn op te lossen;
  4. Besluiten van de overheid worden begrijpelijk gemotiveerd;
  5. Bij financiële beslissingen met rechtstreekse gevolgen voor de directe bestedingsruimte wordt contact opgenomen;
  6. Bij geldschulden wordt meer rekening gehouden met wat mensen zelf wel of niet kunnen doen;
  7. Er komt meer ruimte om toch een bezwaarschrift in te dienen als de termijn overschreden is;
  8. Om onnodige procedures te voorkomen wordt onder andere voorgesteld dat er contact is tussen overheid en bezwaarmaker;
  9. De positie van de burger in procedures voor de bestuursrechter wordt versterkt (burgerlus).

De internetconsultatie duurt tot en met 31 juli 2024.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

274

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen