Kennisgroep formeel recht verschaft duidelijkheid over de grondslag voor de verstrekking van informatie aan (rechts)personen die op hunzelf ziet. Volgens de kennisgroep kunnen fiscale gegevens slechts op voet van art. 67 AWR worden verstrekt.

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. In art. 5.5 van deze wet staat een vangnetbepaling die de openbaring en verstrekking van informatie beperkt. Aan deze bepaling wordt niet toegekomen als er een uitputtend openbaarmakings- en verstrekkingsregime is. Binnen de Belastingdienst is de vraag opgekomen hoe art. 5.5 Woo zich verhoudt tot art. 67 AWR.

De wetgever heeft in 2008 de geheimhoudingsbepaling van art. 67 AWR bedoeld aan te scherpen tot een bijzondere openbaarmakings- en verstrekkingsregeling met een uitputtend karakter. Volgens de kennisgroep is art. 67 AWR een lex specialis die voor gaat op art. 5.5.Woo. Fiscale gegevens kunnen slechts op voet van art. 67 AWR worden verstrekt.

Wetsartikelen:

Wet open overheid 5.5

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 7 november

Informatiesoort: VN Vandaag

726

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen