Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting niet leidt tot leeftijdsdiscriminatie. Doordat de wetgever bewust heeft gekozen voor invoering van een leeftijdsgrens kan een beroep op schending van het evenredigheidsbeginsel niet slagen.

Bij aankoop van een woning in 2021 door X (destijds 38 jaar) wordt in de akte van levering het overdrachtsbelastingtarief van 2% toegepast en daarna bij aangifte betaald. X vindt echter dat hij in aanmerking komt voor de geldende startersvrijstelling voor kopers van een eerste woning in de leeftijdscategorie 18-35 jaar. Volgens X is er geen redelijke en objectieve rechtvaardiging voor het gestelde leeftijdscriterium. Vanwege aanzienlijke huurstijgingen heeft hij geen eigen vermogen opgebouwd. Er is hierdoor sprake van een onredelijke en onbillijke behandeling. In geschil is of het tarief van 2% van toepassing is op de verkrijging van de woning door X.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting niet leidt tot leeftijdsdiscriminatie. Hiervan is alleen sprake van als het gemaakte leeftijdsonderscheid geen gerechtvaardigde doelstelling heeft, of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het onderscheid maakt en het daarmee beoogde gerechtvaardigde doel. De wetgever heeft bewust gekozen voor invoering van een leeftijdsgrens. Hierdoor kan een beroep op schending van het evenredigheidsbeginsel in de situatie van X niet slagen. Ook is geen sprake van een individuele en buitensporige last, omdat de overdrachtsbelasting gerelateerd is aan de waarde van een pand en niet (direct) aan de inkomens- en vermogenspositie van een koper. Bovendien is het kopen van een woning een eigen keuze en daarmee een optionele en voorzienbare last. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 3:4

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 26

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Wet op belastingen van rechtsverkeer 14

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

235

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen