De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit genomen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het betreft de vrijstellingen van artikel 15 lid 1 onderdelen g, i, l en p Wet belastingen rechtsverkeer.

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 21 juni 2013, Nr. BLKB/2013/642M, Stcrt. 2013, 17978  

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit genomen over de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het betreft de vrijstellingen van artikel 15 lid 1 onderdelen g, i, l en p Wet belastingen rechtsverkeer. Het besluit is een actualisatie van twee eerdere besluiten. Nieuw opgenomen is een onderdeel over verkrijgingen krachtens de Wet inrichting landelijk gebied (WILG). De staatssecretaris keurt goed dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook geldt voor de verkrijging van eigendom van onroerende zaken bij de voorbereiding of uitvoering van een inrichtingsplan als bedoeld in artikel 17 van de WILG, vooruitlopend op de akte van toewijzing als bedoeld in artikel 34 WILG. Voor deze goedkeuring geldt als voorwaarde dat voor de verkrijging schriftelijke toestemming is verleend door gedeputeerde staten van de provincie waarin het in te richten gebied geheel of grotendeels is gelegen.

[Nieuwsbron]

Editie: 13 september

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  150
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen