Staatsecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2024 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Hierin gaat Van Rij uitgebreid in op de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen. Het kabinet respecteert het amendement- en budgetrecht van de Tweede Kamer en zal niet zelf met alternatieve maatregelen komen. De verlaging van het maximumbedrag voor excessief lenen naar € 500.000 heeft voor het eerst effect op de eerstvolgende peildatum na 1 januari 2024. Dat is 31 december 2024. Volgens het kabinet leidt deze voorgenomen verhoging van het toptarief in box 2 naar verwachting niet tot fiscaal vluchtgedrag. Wel kan het voor aanmerkelijkbelanghouders interessanter worden om vanaf 2024 jaarlijks tot een bedrag van € 67.000 dividend uit te keren. Enkele amendementen hebben volgens het kabinet een negatieve impact op het ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland. Gezien het tijdpad tot de plenaire behandeling in de Eerste Kamer is er onvoldoende tijd om een impactanalyse te maken. De afschaffing van de inkoopfaciliteit in Nederland kan ertoe leiden dat beursfondsen uitwijken naar andere landen. Het amendement dat de 30%-regeling versobert, heeft een negatieve impact voor werkgevers bij het aantrekken van specifiek deskundig personeel en op het Nederlandse vestigingsklimaat. De regering geeft uitvoering aan de motie die verzoekt om de evaluatie van de 30%-regeling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in 2024 op te starten. Verder gaat Van Rij onder andere in op de buitenlandse partiele belastingplicht, de bankenbelasting, de verfijningen in box 3 en de onbelaste reiskostenvergoeding. Ook geven uit de vennootschap en de verruiming van de herinvesteringsreserve komen aan de orde. Ten slotte gaat Van Rij onder andere in op de aanpassing van de samenloopvrijstelling bij aandelentransacties en verhoging van de accijnzen.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Belastingplan 2024 (36418).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Belastingen van rechtsverkeer, Milieuheffingen, Dividendbelasting, Fiscale wetsvoorstellen, Bankenbelasting

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Prinsjesdag 2023

1267

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen