Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op vragen van de Eerste Kamerfracties van SP en JA21. Het kabinet kiest voor 2024 voor de meest kostenefficiënte manier om het aantal huishoudens en kinderen in armoede te reduceren, waaronder maatregelen die zien op het kindgebonden budget. Het is aan nieuw kabinet om keuzes te maken over het toeslagenstelsel.

Het Wetsvoorstel Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning verhoogt het kindgebonden budget structureel en heeft als doel om het koopkrachtverlies van gezinnen met kinderen te compenseren. Voor bijna alle huishoudens die kindgebonden budget ontvangen daalt de gemiddelde marginale belastingdruk, omdat ze meer inkomensondersteuning ontvangen.

De aanpassingen betreffen onder andere een verhoging van het maximumbedrag kindgebonden budget en een verlaging van de inkomensafbouwgrens. Voor paren met een inkomen dat tussen de oude en nieuwe lagere inkomensgrens zorgt dit voor een stijging van de marginale druk. Dit geldt ook voor huishoudens met een hoger inkomen.

Het SP wil weten of het kabinet ook andere maatregelen heeft overwogen vanwege de brede politieke wens om het toeslagenstelsel af te schaffen. Het kabinet geeft aan dat zij kiest voor de meest kostenefficiënte manier om het aantal huishoudens en kinderen in armoede te reduceren. Dit betreft onder andere maatregelen die zien op het kindgebonden budget.

Het kabinet heeft naar eigen zeggen stappen gezet om de ambitie om toeslagen af te schaffen dichterbij te brengen. Er loopt onder andere een onderzoek met de naam Toekomst toeslagenstelsel en een traject om invulling te geven aan de toekomst van de verschillende kindregelingen. De Tweede Kamer wordt naar verwachting begin 2025 op de hoogte gebracht van de uitkomsten. Het is aan nieuw kabinet om keuzes te maken over het toeslagenstelsel.

Lees ook het thema Wetsvoorstel tot wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36431).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

100

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen