Het Gerecht oordeelt dat de EC terecht heeft vastgesteld dat de maatregel selectief is. Aan de hand van een uitgebreide analyse stelt het Gerecht vast dat de EC hierbij de juiste procedure heeft gevolgd.

De Europese Commissie verzoekt het Hof van Justitie EU om de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, Autogrill España/Commissie (T-219/10) en Banco Santander en Santusa/Commissie (T-399/11) te vernietigen. De EC was namelijk opgekomen tegen een Spaanse maatregel op grond waarvan een in Spanje belastingplichtige onderneming, die een deelneming verwerft in een ‘buitenlandse onderneming’, de goodwill die daaruit voortvloeit onder voorwaarden door afschrijving in mindering kan brengen op de heffingsgrondslag van de door haar verschuldigde VPB. Hierbij geldt dan dat een onderneming, om als ‘buitenlandse onderneming’ te worden gekwalificeerd, onderworpen moet zijn aan eenzelfde belasting als die welke in Spanje geldt en haar inkomsten hoofdzakelijk uit bedrijfsactiviteiten in het buitenland moet halen. Volgens het Gerecht had de EC echter het recht onjuist toegepast wat de selectiviteitsvoorwaarde betreft, en de maatregelen van de EC nietig verklaard. Het Hof van Justitie EU vernietigt de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, Autogrill España/Commissie (T-219/10) en Banco Santander en Santusa/Commissie (T-399/11). Volgens het Hof van Justitie EU heeft het Gerecht namelijk blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door van de EC te verlangen dat zij een groep ondernemingen met eigen kenmerken aanwijst om het selectieve karakter van een maatregel aan te tonen. Het Hof van Justitie EU wijst de zaak vervolgens terug naar het Gerecht.

Het Gerecht oordeelt dat de EC terecht heeft vastgesteld dat de maatregel selectief is. Aan de hand van een uitgebreide analyse stelt het Gerecht vast dat de EC hierbij de juiste procedure heeft gevolgd. Vervolgens stelt het Gerecht ook nog vast dat de EC de begunstigden van de maatregel correct heeft geïdentificeerd en dat er geen sprake is van schending van het vertrouwensbeginsel.

Het Gerecht verwerpt het beroep.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Gerecht van de Europese Unie

Editie: 3 december

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen