Staatssecretaris Snel van Financiën komt in antwoord op Kamervragen met een overgangsmaatregel die beoogt de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen te voorkomen.

Meer bepaald vindt tot en met 31 december 2018 de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage met betrekking tot renten, kosten en valutaresultaten, onder voorwaarden geen toepassing. Het moet gaan om een op 25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande schuld die rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd is aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon. Daarnaast dient die schuld rechtens dan wel in feite direct of indirect verband te houden met één van de in art. 10a lid 1 Wet VPB 1969 bedoelde rechtshandelingen, die vóór 25 oktober 2017, 11.00 uur, is verricht. Ook moet het bedrag van die renten op al die schulden tezamen per twaalf maanden maximaal € 100.000 zijn. De inspecteur kan aannemelijk maken dat aan de schuld of aan de daarmee verband houdende rechtshandeling niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

De spoedreparatiemaatregelen worden nog voor het einde van deze kabinetsperiode opgevolgd door een concernregeling die toekomstbestendig is. Hierin lijkt het consolidatie-element in zijn huidige vorm niet terug te komen. Het verrekenen van onderlinge winsten en verliezen zal naar verwachting wel terugkomen in een nieuwe concernregeling.

De Kamervragen zijn gesteld door het lid Lodders (VVD) naar aanleiding van de aangekondigde spoedreparatiemogelijkheden (V-N 2018/11.15).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 24 april

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen