Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden staat het ontbreken van een afzonderlijke machtiging van één erfgenaam er niet aan in de weg dat de andere erfgenamen rechtsmiddelen tegen de aanslagen kunnen aanwenden. Voorwaarde is dat de verklaring van erfrecht daartoe volmacht geeft.

Erflaatster laat vier erfgenamen achter. Eén van de erfgenamen, dochter A, is in de verklaring van erfrecht door haar mede-erfgenamen gemachtigd om hen te vertegenwoordigen ter zake van het beheer van de nalatenschap. Belanghebbenden, drie van de vier erfgenamen waaronder A, komen in beroep tegen de aanslagen IB/PVV en Zvw van erflaatster over de jaren 2009 en 2010. De beroepen zijn door de gemachtigde van belanghebbenden ingesteld. De vierde erfgenaam heeft geen bijzondere machtiging verstrekt voor het indienen van beroep en hoger beroep. De beroepen worden niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbenden gaan in hoger beroep.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt uit de verklaring van erfrecht dat A door al haar mede-erfgenamen is gemachtigd om hen te vertegenwoordigen ter zake van het beheer van de nalatenschap. In die volmacht is geen beperking aangebracht ten aanzien van het instellen van rechtsmiddelen. Dit betekent dat het bij de rechtbank door de gemachtigde ingediende beroep door haar bevoegdelijk namens de erven is ingesteld. Het hoger beroep is gegrond. De zaak wordt terugverwezen naar de inspecteur omdat deze in de bezwaarfase de hoorplicht geschonden heeft. X krijgt een proceskostenvergoeding toegekend. Ook wordt de inspecteur vanwege overschrijding van de redelijk termijn in de bezwaarfase veroordeeld tot een immateriële schadevergoeding van € 2.000.

Lees ook het thema Beroep: rechtsbescherming door de belastingrechter.

Wetsartikelen:

Besluit proceskosten bestuursrecht 1

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Burgerlijk Wetboek Boek 3 170

Algemene wet bestuursrecht 8:24

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Bronbelasting, Erfrecht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 4 oktober

  481
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen