Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de winsten van X bv over de jaren 2011 - 2014 niet willekeurig heeft vastgesteld. Het is niet onredelijk dat hij de belastbare winsten voor die jaren, op basis van een minimale omzet, heeft vastgesteld op € 2000 per jaar.

Omdat X bv geen aangiften indient, legt de inspecteur ambtshalve VPB-aanslagen op aan X bv over de jaren 2011 - 2014. Na het bezwaar van X bv verlaagt de inspecteur de belastbare winsten voor deze jaren naar € 2000. X stelt daarbij dat de inspecteur wist dat zij sinds 2004 geen noemenswaardige activiteiten meer ontplooide en dat er op grond van deze geringe en minimale activiteiten en de aanwezige compensabele verliezen geen belastbare winst valt te verwachten. Na verliesverrekening bedraagt het belastbaar bedrag over de jaren 2011 - 2014 nihil.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de winsten van X bv over de jaren 2011 - 2014 niet willekeurig heeft vastgesteld. Het is niet onredelijk dat hij de belastbare winsten over die jaren, op basis van een minimale omzet, heeft vastgesteld op € 2000 per jaar. Het hof wijst er daarbij op dat administratieve gegevens geheel ontbreken. Ook heeft X bv niets concreets aangedragen op grond waarvan aannemelijk is dat de door de inspecteur in aanmerking genomen bedragen te hoog zijn. Het hof laat de verzuimboetes van € 1.230 (2011 en 2012) en € 1.320 (2013 en 2014) in stand, maar vermindert deze nog wel in verband met overschrijding van de redelijke termijn. Verder heeft X bv recht op een proceskostenvergoeding. Dat de gemachtigde haar directeur heeft ingeschakeld, die tevens directeur is van X bv, acht het hof niet van belang.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 22 februari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen