Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Bulgarije, naast een financiële sanctie die reeds is opgelegd voor dezelfde feiten, ook een vergunning voor het beheer van een belastingentrepot intrekt.

Het Bulgaarse Vinal AD heeft een vergunning voor het beheer van een belastingentrepot. Omdat Vinal de verschuldigde accijns niet betaalt, legt de Bulgaarse Belastingdienst een boete op ten belope van het dubbele van het bedrag van de niet-betaalde accijns (€ 128.000). Vervolgens wordt de verleende vergunning voor het beheer van het belastingentrepot ingetrokken. Vinal is het daar niet mee eens. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Bulgarije, naast een financiële sanctie die reeds is opgelegd voor dezelfde feiten, ook een vergunning voor het beheer van een belastingentrepot intrekt. Daarbij is van belang dat de overtreding van de accijnsregeling als ernstig wordt beschouwd. Verder mag de intrekking geen maatregel vormen die onevenredig is aan de ernst van de overtreding. Het Hof van Justitie EU gaat vervolgens nog in op de voorwaarden die gelden als de twee sancties strafrechtelijk van aard zijn.

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 september

Informatiesoort: VN Vandaag

147

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen