De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiën van de rijksbegroting.

Aan het akkoord ontlenen wij de volgende fiscale maatregelen:

 • Koopkracht en lastenverlichting voor werkende middeninkomens. Er wordt bijvoorbeeld een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting geïntroduceerd;

 • De maatregel om het tarief van box 2 met ingang van 2025 te verhogen van 31% naar 33% wordt teruggedraaid;

 • Voor een tariefsverlaging in box 3 wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld;

 • De maatregel om de inkoopfaciliteit voor dividendbelasting met ingang van 2025 af te schaffen wordt teruggedraaid;

 • De MKB-winstvrijstelling wordt niet verlaagd van 12,7% naar 12,03% met ingang van 2025, zoals eerder was aangekondigd;

 • De fiscale regelingen rond giften (giftenaftrek IB, VPB en geven uit de vennootschap) worden vanaf 2025 beperkt. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de IB geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld;

 • Er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek; het eigenwoningforfait blijft onveranderd; 

 • Een ruimhartige vrijwillige en langdurige stoppersregeling vindt fiscaal vriendelijk plaats;

 • Om de doelmatigheid van het fiscale stelsel te vergroten en het stelsel verder te versimpelen worden verdere stappen gezet op het afbouwen van (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde constructies. Het uitgangspunt bij negatief geëvalueerde fiscale regelingen is dat deze worden afgeschaft, of versoberd;

 • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd;

 • De renteaftrekbeperking VPB wordt van 20% naar het Europees gemiddelde van 25% gebracht;

 • Het verlaagde BTW-tarief op logies wordt grotendeels afgeschaft met ingang van het jaar 2026. Het huidige lage BTW-tarief voor kampeerterreinen blijft behouden en is uitgezonderd van de verhoging;

 • Het huidige lage BTW-tarief voor culturele goederen en diensten wordt grotendeels afgeschaft met ingang van het jaar 2026. Het huidige lage BTW-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft behouden en is uitgezonderd van de verhoging;

 • Verhogen AWF-premie hoog. De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd;

 • De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan;

 • De huidige accijnsverlaging op brandstoffen wordt met een jaar verlengd tot en met 2025;

 • Het tarief kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5% naar 37,8%;

 • De rode diesel wordt met ingang van het jaar 2027 heringevoerd voor de landbouwsector;

 • Verlaging energiebelasting. Het tarief in de eerste en tweede schijf aardgas (tot 170.000 m3) wordt vanaf 2025 verlaagd met 2,8 cent per m3, oplopend naar 4,8 cent per m3 in 2030;

 • Het verhogen van de 3e, 4e en 5e schijf energiebelasting op aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030 zoals eerder aangekondigd wordt teruggedraaid;

 • De salderingsregeling voor klein verbruikers wordt met ingang van 1 januari 2027 beëindigd;

 • Een gedifferentieerde vliegbelasting naar afstand wordt vanaf 2027 ingevoerd. Vluchten over lange afstanden worden meer belast;

 • De stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeenten;

 • Medeoverheden mogen een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie invoeren;

 • Het bouwen van (private) huurwoningen wordt gestimuleerd door het verminderen van de regeldruk en waar mogelijk de belastingdruk;

 • Invoeren circulaire plastic heffing met ingang van het jaar 2028;

 • Verhogen kindgebonden budget;

 • Verhogen huurtoeslag;

 • Niet indexeren maximum uurprijs kinderopvangtoeslag (1 jaar) (per 1 januari 2026).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Vennootschapsbelasting, Kansspelbelasting, Milieuheffingen, Toeslagen en zorgverzekeringswet, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 17 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

3821

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen