Rechtbank Den Haag oordeelt dat geen sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten, omdat X bv niet voldoet aan de op haar rustende bewijslast. De kwijtscheldingswinstvrijstelling is niet van toepassing.

Y bv richt op 6 november 2013 X bv op. Y bv draagt X bv op 14 maart 2017 over aan D bv. A is de aandeelhouder van D bv. E bv verstrekt op 20 december 2013 een geldlening aan X bv van € 400.000,- met een looptijd tot 1 januari 2018. X bv heeft als zekerheid een recht van tweede hypotheek op een onroerende zaak verstrekt. Vanaf 1 januari 2018 is X bv ook rente en aflossing verschuldigd. Als opschortende voorwaarde is opgenomen dat als A zijn verplichtingen uit twee afzonderlijk gesloten vaststellingsovereenkomsten nakomt, E bv de geldlening met dan verschuldigde rente aan X bv kwijtscheldt. Op 9 februari 2017 scheldt E bv de geldlening kwijt. X bv geeft een belastbare winst aan van nihil. De fiscale winst voor toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is € 360.762. De inspecteur legt een aanslag op waarbij geen kwijtscheldingswinstvrijstelling in aanmerking is genomen.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Wanneer het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten is opgeschort, dient de vraag of de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is te worden beoordeeld naar de feiten en omstandigheden ten tijde van het sluiten van de geldlening. (vgl. HR 17 december 2010, 2009/02651, V-N 2010/65.11 en HR 22 april 2011, 2010/00341, V-N 2011/21.13). X bv heeft niet aan de op haar rustende bewijslast voldaan dat ten tijde van het verstrekken van de geldlening sprake is van niet voor verwezenlijking vatbare rechten. De rechtbank verklaart het beroep van X bv ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.13

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 27 maart

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen