Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer naar de Eerste Kamer gestuurd. De minister gaat onder andere in op ontvangst van digitale post, sancties, een algemeen e-mailadres en telefonisch contact.

Beoogd is om voor natuurlijke personen de regel te handhaven dat altijd de papieren weg openstaat. Voor zover in een bijzondere wet daarop een (expliciete) uitzondering is gemaakt, is dat dus een uitzondering op een regel die niet wordt gewijzigd. In dit wetsvoorstel is daarom alleen de aanduiding van het betreffende artikel in de Awb aangepast. Voor ondernemingen en rechtspersonen was het voornemen om het regime in de Awb voor elektronisch verkeer minder dwingend te maken. De Tweede Kamer heeft die keuze teruggedraaid. Hierdoor geldt ook voor ondernemingen en rechtspersonen als uitgangspunt dat de papieren weg openstaat. In het belastingrecht wordt, na inwerkingtreding van een wijziging van de AWR, als hoofdregel vastgelegd dat belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen met betrekking tot de berichten van de Belastingdienst kunnen kiezen voor berichtenverkeer langs de elektronische weg enerzijds of berichtenverkeer anders dan via de elektronische weg anderzijds. Dit uitgangspunt geldt dan zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en ondernemingen. Hoewel uitzonderingen op deze hoofdregel mogelijk zijn, blijkt dat de Belastingdienst beoogt dat burgers de mogelijkheid blijven houden om hun zaken met de Belastingdienst zelfstandig via de papieren weg te blijven doen.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 7c

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 13

Algemene wet inzake rijksbelastingen 3a

Algemene wet bestuursrecht 2:13

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 27 maart

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen