Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de verstrekking van een rekeningafschrift op de zitting heeft bewezen dat hij het griffierecht bij de rechtbank heeft betaald.

Belanghebbende, X, komt in beroep tegen WOZ-beschikkingen 2021. Rechtbank Midden-Nederland verklaart het beroep niet-ontvankelijk wegens het niet voldoen van het griffierecht.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de verstrekking van een rekeningafschrift op de zitting heeft bewezen dat hij het griffierecht bij de rechtbank heeft betaald. De brieven van de rechtbank over het griffierecht bevatten twee betalingskenmerken. Met die betalingskenmerken heeft de gemachtigde van X ter plekke in zijn bankapp gezocht naar een overschrijving. Onmiddellijk daarna heeft hij per e-mail een rekeningafschrift naar de griffier (met cc aan de heffingsambtenaar) verstuurd. Uit dit rekeningafschrift blijkt dat de gemachtigde op 18 juni 2021 een bedrag van € 49 heeft overgemaakt op het bankrekeningnummer van het landelijke dienstencentrum van de Rechtspraak met vermelding van het in twee nota’s genoemde betalingskenmerk. De heffingsambtenaar stelt dat het ter zitting verstrekken van het rekeningafschrift tardief is, maar het hof is het hier niet meer eens omdat het een stuk van geringe omvang is met een duidelijke strekking.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 6 september

Informatiesoort: VN Vandaag

312

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen