Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat de verplichting van art. 8:42 Awb om de op de zaak betrekking hebbende stukken naar de rechter te zenden niet absoluut is. De A-G stelt (i) dat toezending van een op de zaak betrekking hebbend stuk achterwege kan blijven, indien het stuk op een zodanige wijze openbaar is gemaakt dat daarmee is voldaan aan de strekking van art. 8:42 Awb, en (ii) dat dit niet beperkt hoeft te zijn tot openbaar gemaakte stukken waarvoor een wettelijk vastgelegd openbaarmakingsregime geldt.

X is het niet eens met aanslagen zuiveringsheffing en watersysteemheffing van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De heffingsambtenaar verdedigt zich tegen de grief dat de opbrengstlimiet is overschreden door te verwijzen naar passages uit de begroting van het waterschap, maar zonder de begroting over te leggen. Hof Amsterdam oordeelt dat art. 8:42 Awb daarmee niet is geschonden. Aangezien de begroting is gepubliceerd op het internet en door X niet weersproken is dat dit stuk daar eenvoudig te vinden is en bovendien vrij toegankelijk is, is er volgens het hof geen verplichting voor de heffingsambtenaar om het stuk ook fysiek in te brengen.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat de verplichting van art. 8:42 Awb om de op de zaak betrekking hebbende stukken naar de rechter te zenden niet absoluut is. De A-G stelt (i) dat toezending van een op de zaak betrekking hebbend stuk achterwege kan blijven, indien het stuk op een zodanige wijze openbaar is gemaakt dat daarmee is voldaan aan de strekking van art. 8:42 Awb, en (ii) dat dit niet beperkt hoeft te zijn tot openbaar gemaakte stukken waarvoor een wettelijk vastgelegd openbaarmakingsregime geldt. Het middel tegen dat oordeel faalt omdat het berust op een andere opvatting. Het berust namelijk op de opvatting dat de heffingsambtenaar alleen dan in overeenstemming met art. 8:42 Awb handelt indien hij de begroting toezendt aan de bestuursrechter, ook indien de begroting openbaar is gemaakt. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

Lees ook het thema Op de zaak betrekking hebbende stukken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

185

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen